Mától négy újabb kiadvány segíti a pedagógiai munkát

A Komplex Alapprogramban nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindig megfelelő, naprakész és folyamatos támogatást nyújtsunk a programban részt vevőknek. Ennek érdekében négy új segédanyagot készítettünk Önöknek azért, hogy megkönnyítsük a mindennapi munkát. A kiadványok a részt vevő intézmények pedagógusainak egy egyszerű regisztráció után térítésmentesen letölthetőek a Tudástárból (https://tudastar.komplexalapprogram.hu).

1. KAPOCS – Komplex Alapprogram Iskolahálózat Koncepció

A Komplex Alapprogram elsősorban a szervezeti kultúra fejlesztésén alapuló, a tanulócsoportok egészére irányuló preventív beavatkozásokat részesíti előnyben, amelyekhez a pedagógusok módszertani továbbképzése, szemléletváltoztatása révén kíván hozzájárulni. Mindezek nem rövid idő alatt megváltozó területek az oktatásban, hanem hosszú évek közös munkája a program megvalósítói és az oktatásban részt vevők között. A program főként a pedagógusok módszertani kompetenciaterületeinek fejleszté­sével kíván segítséget nyújtani, viszont ahhoz, hogy ez jól működjön, szükséges egy hálózat, melyben a fejlesztésben részt vevő intézmények közösen együttműköd­hetnek. Jelen kiadvány a Komplex Alapprogram iskolahálózatának felépítését és működését mutatja be koncepcionálisan, mintegy kiindulópontként.

2. SZTR – A Komplex Alapprogram Szakmai Támogatórendszere

A Komplex Alapprogram (KAP) a szervezeti kultúra fejlesztésén keresztül támogatja a pedagógusok módszertani fejlődését, mely a program Szakmai Támogatórendszerén keresztül valósul meg. Jelen kiadvány célja, hogy bemutassuk a program Szakmai Támogatórendszerét, annak működését, valamint segítsük a program iskolai implementációját. A kiadványban a Szakmai Támogatórendszer felépítéséről, működéséről, annak különböző támogatási formáiról és szerep­lőiről kaphatnak részletes leírást a Szakmai Támogatórendszerben érintettek, így az intézményvezetők és pedagógusok, valamint a szakmai támogatók és a támoga­tórendszert működtetők.

3. A Komplex órák módszertana

A projektben számos olyan kiadvány készült, amely segíti a pedagógusokat a program ered­ményes iskolai megvalósításában. E kiadványcsomagnak a része jelen módszertani kézikönyv is, amely a programban kidolgozott Komplex órák megvalósításának lehetőségeit mutatja be. Cél, hogy a pedagógus megismerje a Komplex órák tartalmi felépítését, szervezési módjait, valamint konkrét óraterveken keresztül példát, iránymutatást kapjon azok megvalósításához. A kézikönyvben az alsó tagozatos tantárgyakhoz és tartalmakhoz készítettünk óraterveket, fel­adatokat, illetve ajánlásokat a Komplex órák megvalósításához.

Módszertani kézikönyvünk két nagyobb egységből áll:

  • Az első részben mutatjuk be a Komplex órák helyét és szerepét a Komplex Alapprogramban, valamint azok felépítését és megvalósításának didaktikai szempontjait.
  • A második részben óraterv-illusztrációkon keresztül mutatjuk be a Komplex órák megvaló­sításának lehetőségeit. Cél, hogy a pedagógus mintát kapjon az ilyen típusú órák megszer­vezéséhez, megtartásához. Fontosnak tartottuk, hogy minden alprogramhoz kapcsolódóan készüljenek tantárgyi kapcsolatokat is tartalmazó óratervek.

4. Értékelés a Komplex Alapprogramban

A Komplex Alapprogram koncepciójában megje­lenő értékeléssel kapcsolatos irányok jelen kiadványban kerülnek részletes kifejtésre, bemutatásra. A program alapelveihez kapcsolódóan (adaptivitás, komp­lexitás, tanulástámogatás, közösségi lét, méltányosság) bemutatjuk, hogy a Komplex Alapprogramban milyen funkciót tölt be a diag­nosztikus, a minősítő és a fejlesztő értékelés. Foglalkozunk azzal is, hogy az érté­kelésnek milyen szerepe van a tanulók motiválásában, és kiemelten tárgyaljuk a fejlesztő értékelés szerepét a tudásépítés területén és a tanulók differenciált fejlesztésében. A kézikönyv utolsó részét a jelenleg érvényben levő kerettanterv szöveges értékeléshez használható, évfolyamonkénti és tantárgyankénti mondatbankja képezi.

Jelen kézikönyv elsődleges célja a program alapelveinek megjelenítése mellett a program tanítási-tanulási stratégiájának (DFHT) megjelenítése az értékelésben, alternatív értékelési lehetőségek bemutatása a differenciált fejlesztés megvalósí­tásához. A kézikönyv azzal a szándékkal készült, hogy segítséget nyújtson a peda­gógusoknak az értékeléssel összefüggő tevékenységekben, konkrét értékelési lapokat biztosítson, valamint segítse a tanulók bevonását az értékelési folyamatba.